Deformed 6

Martha Marine Dark, 2013 25 x 25 cm, Keramik
Asphaltgrau, 2013
20 x 22 cm, Keramik